#specjaliściwdrewnie

Polityka prywatności

Działając stosownie do przepisów RODO [Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)], HeyTimber Sp. z o.o.[zwana dalej także: „Firmą”], jako Administrator Państwa Danych Osobowych (tj. jako podmiot, który decydował będzie o tym jak przetwarzane będą Państwa dane osobowe), niniejszym informuje Państwa o:
 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest  – HeyTimber Sp. z o.o z siedzibą w Szczecinie, ul. Zielonogórska 35, 71-084, prowadzący działalność gospodarczą pod nr NIP: 852 269 94 05.

 

Źródło Państwa danych osobowych.

Firma dysponuje Państwa danymi osobowymi w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa. Państwa dane są przekazywane do Firmy, bądź w drodze przekazania ich jednemu z naszych pracowników, bądź w drodze przekazania ich za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej www.heytimber.pl, bądź w drodze przekazania ich przez Państwa bezpośrednio w siedzibie Firmy.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– w przypadku przekazywania Firmie danych wrażliwych, podstawą prawną przetwarzania danych przez Firmę jest Państwa wyraźna zgoda na takie przetwarzanie,

– w przypadku przekazania Firmie danych niewrażliwych, podstawą przetwarzania przez Firmę Państwa danych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania zlecenia usługi.

Podstawą prawną przetwarzania przez Firmę Państwa danych, w celach marketingu własnych usług Administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed dochodzeniem roszczeń wynikających z zawartej z Firmą umowy o świadczenie usług, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

 

Cele przetwarzania Państwa danych osobowych. 

Cel zbierania przedmiotowych danych związany jest z wyceną, organizacją i wykonaniem usług oferowanych przez spółkę HeyTimber.

Celem przetwarzania Państwa danych jest także obsługa Państwa reklamacji w przypadku, gdy złożą Państwo taką reklamację, jak również obsługi innych zgłoszeń, które Państwo do nas skierują (np. przez formularz kontaktowy, telefon, email).

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest także kontaktowanie się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem przez Firmę usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Celem zbierania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług Firmy (Administratora), jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Celem przetwarzania przez Firmę Państwa danych osobowych, może być też windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

 

Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty wspierające nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie takie jak: biura księgowe, kancelarie prawne, banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej (przesyłka listowna polecona).

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT Firmy, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez Firmę, bądź firmom telekomunikacyjnym, w celu kierowania do Państwa informacji marketingowych.

 

Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Firma nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

 

Okres przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

dochodzenia przez Firmę roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, bądź w celach obrony przed Państwa roszczeniami związanymi z umową, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy, a w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, także po wykonaniu umowy (bądź jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu), do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 
Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez Firmę Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

2) prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz żądania przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (kiedy sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w jakiej się Państwo znaleźli) lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Firmą (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Firmy, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa Firmie danych osobowych następuje dobrowolnie, tzn. iż nie obowiązują przepisy prawa, które zobowiązują Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest jednakże wymagane przez Firmę z uwagi na zlecenie i wykonanie usługi pogrzebowej, spopielenia zwłok lub innych usług około pogrzebowych tzn. że w przypadku nieprzekazania przez Państwa naszej Firmie ww. danych osobowych, Firma nie będzie w stanie przyjąć zlecenia oraz nie będzie w stanie wykonać usługi i zrealizować ją na Państwa rzecz, bądź zrealizować ją prawidłowo. Firma wymaga podania przez Państwa danych, wskazanych w przekazywanym przez Firmę formularzu.

 

Profilowanie danych.

Firma nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji.

 
 

Polityka cookies

 

Ciasteczka – informacje dotyczące urządzenia końcowego

 

 1. Usługodawca przechowuje zapytania https kierowane do serwera.
 2. W celu udoskonalenia funkcjonalności Usługodawca oświadcza, iż wykorzystuje pliki cookies. Własne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 • konfiguracji serwisu, tj. dostosowania zawartości stron do wcześniejszych działań podejmowanych przez użytkownika;
 • uwierzytelnienia użytkownika i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie (utrzymanie sesji po zalogowaniu);
 • realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych;
 • prowadzenia analiz oraz monitoringu oglądalności;
 • zapewnienia bezpieczeństwa oraz ciągłego działania.

 

 1. Zewnętrzne pliki cookies będą wykorzystywane w celu:
 • prezentowania reklam dostosowanych do preferencji użytkownika (remarketing, reklama kontekstowa);
 • zbierania danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych do celów analitycznych oraz dla celów systemu marketing automation.
 1. Na podstawie gromadzonych informacji Usługodawca może tworzyć statystyki. Statystyki tworzone są w sposób nie pozwalający na identyfikację poszczególnych Usługobiorców.
 2. Każdy Usługobiorca, który nie wyraża zgody na korzystanie z plików cookies obowiązany jest do zmodyfikowania ustawień przeglądarki internetowej. Konfiguracja systemu umożliwiająca korzystanie z plików cookies oznacza zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę informacji o których mowa w ustępie 2, zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm)